Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Περιβάλλον και Ανάπτυξη από το ΚΑΠΕΑνοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για «Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» απευθύνει το ΚΑΠΕ στα πλαίσια του προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΔ-ΚΑΠΕ, Δρ. Γεώργιος Αγερίδης, καλεί τους αρμόδιους ή/και εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των φορέων που εμπίπτουν στις ανάλογες κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων, για την υποβολή προτάσεων έργων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ''Αξονα Προτεραιότητας 1 («Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας») του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013» και στην κατηγορία πράξεων «Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης».

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους παρακάτω ειδικούς στόχους του ''Αξονα Προτεραιότητας:

1. Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
2. Ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ μέσα από πρότυπα επιδεικτικά έργα.
3. Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
4. Μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα Πρόσκληση ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ (€) και προέρχονται από πόρους του Ταμείου Συνοχής και του ελληνικού δημοσίου. Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από τις 26.03.2012 εώς τις 25.06.2012. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι συγκριτική, βάσει εξειδικευμένων κριτηρίων αξιολόγησης.


Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση και μέχρι την 25η Ιουνίου 2012 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων) ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει το φυσικό φάκελο της πρότασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD) στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΚΑΠΕ, 19ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Τ.Κ. 19009, Πικέρμι Αττικής όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 - 16:00.

Κατά την υποβολή του θα σφραγίζεται από το ΚΑΠΕ το εκδιδόμενο από την Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ αποδεικτικό υποβολής (αριθμός πρωτοκόλλου). Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η απόδειξη της ταχυδρομικής αποστολής θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής του φυσικού φακέλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: