Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Διαχείριση νερού σε 10 δήμους της χώρας


Παρά το γεγονός ότι η αναγκαιότητα για ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί πλέον κοινό τόπο, στην Ελλάδα καταγράφεται αναλογικά μεγαλύτερη κατανάλωση νερού σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
To γεγονός αυτό συνδέεται άρρηκτα με μια σειρά παραγόντων όπως είναι οι συνήθειες, η περιβαλλοντική μας συνείδηση, οι υποδομές στα κτίρια και στην πόλη, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο κ.ά.
Ο συνδυασμός των πιο πάνω παραγόντων αναδεικνύει την ανάγκη συστηματικής και ουσιαστικής ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των αρμόδιων φορέων στα θέματα της υδατικής διαχείρισης, που βαθμιαία θα τους καταστήσουν ενεργούς και συμμέτοχους στη λήψη αποφάσεων συλλογικού ενδιαφέροντος για το νερό, όπως άλλωστε επιτάσσει και η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο 2000/60.
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ξεκινούν μια προσπάθεια εστιασμένη στην προώθηση μιας νέας, συμμετοχικής κουλτούρας για το αστικό και ημιαστικό νερό, το πρόγραμμα “Υδάτινες Γέφυρες: Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!”.
Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στους Δήμους Αγρινίου, Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Καλαμάτας, Κοζάνης, Λαμίας, Λάρισας, Ρεθύμνου, Σερρών και Σύρου και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) για την Ελλάδα.
Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Η επίτευξη των στόχων του προγράμματος επιδιώκεται μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς, εργαστήρια ανάπτυξης συμμετοχικών διαδικασιών με φορείς και πολίτες, δια-δραστικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια του στελεχιακού προσωπικού των επιχειρήσεων ύδρευσης/αποχέτευσης σε θέματα επικοινωνίας, εκπαίδευσης και διαβούλευσης με τους πολίτες.
Κρίσιμη παράμετρος του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ είναι η δικτύωση φορέων και πολιτών, που θα δημιουργήσει «γέφυρες» επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών φορέων διαχείρισης νερού και της Κοινωνίας των Πολιτών, μεταξύ των ίδιων των επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης, καθώς και μεταξύ λοιπών τοπικών φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση του αστικού νερού.
Η προώθηση μιας νέας αντίληψης για τη διαχείριση του αστικού και ημιαστικού νερού, μιας νέας πολιτικής και κουλτούρας, με μεθοδολογίες και εργαλεία, που να στοχεύουν στην αναβάθμιση του ρόλου, την τήρηση υπεύθυνης στάσης και την ενεργή εμπλοκή τοπικών φορέων και ενημερωμένων πολιτών – χρηστών, είναι βασική φιλοσοφία του προγράμματος.
Αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια ουσιαστικής διαβούλευσης με τους πολίτες και τους φορείς, στη λογική που θέτει η Οδηγία Πλαίσιο. Διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε κατά μείζονα λόγο με ελλειμματικό και αποσπασματικό τρόπο στη διάρκεια της κατάρτισης των
Σχεδίων Διαχείρισης των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, φορείς και πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και διαβούλευσης, με στόχο την ιεράρχηση και ανάδειξη των βασικότερων ζητημάτων νερού στην πόλη τους, την καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων μέτρων και πολιτικών που πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη διαχείριση του αστικού νερού.
Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο του 2016.
Για τη βέλτιστη υλοποίηση της διαβούλευσης και των συμμετοχικών διαδικασιών έχει ήδη καταρτιστεί ειδικό Ερωτηματολόγιο
προς τους πολίτες με στόχο την καταγραφή των βασικών ζητημάτων και των δυνατοτήτων διαχείρισης του αστικού νερού στην περιοχή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: