Νομοθεσία

Με αυτή τη νομοθεσία το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγήε θέτει το πλαίσιο των αρχών της πρόληψης και προφύλαξης, θεσππιζονται τα αναγκαία μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί μέσω των οποίων εξασφαλίζεται ότι το έργο/δραστηριότητα ή το σχέδιο/πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

Δεν υπάρχουν σχόλια: