Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

Η γραφειοκρατία για τους βιολογικούς καθαρισμούς


Ένα μεγάλο τέρας γραφειοκρατίας θα πρέπει να ξεπεράσουν όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να κατασκευάσουν αλλά και να λειτουργήσουν βιολογικό καθαρισμό. Θα πρέπει πρώτα να εφαρμόσουν περισσότερους από 20 νόμους, υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους. Έχει παρατηρηθεί ότι επιχειρήσεις που θέλουν να λειτουργήσουν Μονάδα βιολογικού καθαρισμού, η εγκατάσταση πολλές φορές σκοντάφτει και στη λανθασμένη εφαρμογή της περιβαλλοντική νομοθεσίας από τις Περιφέρειες και τις Νομαρχίες.

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει κάθε επιχείρηση.

 1. Μελέτη κατασκευή, μελέτη λειτουργίας. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να καταθέσει στην Πολεοδομία τη μελέτη για την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού όταν η εγκατάσταση θα είναι εκτός του χώρου του εργοστασίου. Μπέρδεμα υπάρχει εάν ο βιολογικός καθαρισμός θα είναι εντός του χώρου της μονάδας. Η νομοθεσία ορίζει ότι σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται οικοδομική άδεια όμως ορισμένες Πολεοδομίες δεν ερμηνεύουν σωστά την εγκύκλιο. Επίσης θα πρέπει η επιχείρηση να καταθέσει μελέτη για την λειτουργία του βιολογικού δηλαδή μέθοδος επεξεργασίας, χαρακτηριστικά λυμάτων και πολλά άλλα.

 1. Επίσης οι βιομηχανίες θα πρέπει να καταθέσουν στις νομαρχίες Προκαταρκτική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Προκαταρκτική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΜΠΕ) στη διεύθυνση Χωροταξίας της Περιφέρειας.

 1. Η απόφαση του Περιφερειάρχη διαβιβάζεται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και θα πρέπει να λάβει έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από τη Νομαρχία.

 1. Η βιομηχανία θα πρέπει να καταθέσει επίσης μελέτη για την αποτελεσματικότητα επεξεργασίας, την αντοχή στους επιβαρημένους ρύπους, τις δυνατότητες συντήρησης και τη δυνατότητα επέκτασης.

 1. Η βιομηχανία θα πρέπει επίσης να λάβει έγκριση Μελέτη Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων  από τη διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχίας.

 1. Η βιομηχανία, ανάλογα με το είδος, θα πρέπει να εφαρμόζει μια σειρά από κοινοτικές οδηγίες. όπως η Οδηγία 96/61/ΕΚ (IPPC), η Οδηγία 96/82/ΕΚ SEVESO II), η Οδηγία 97/11/ΕΚ (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), η Οδηγία 99/13/ΕΚ (εκπομπές VOCs), η Οδηγία 2003/87/ΕΚ (εμπορία ρύπων), η Απόφαση 2000/479/ΕΚ (Ευρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκπομπών – EPER).

 1. Επίσης η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει να λάβουν την υπογραφή από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος.


Αναλυτικά η νομοθεσία για τις Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις.

 1.  Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανικών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.
 2. Νόμος 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18-10-1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος
 3. Νόμος 2947/2001 (ΦΕΚ 228Α/9-10-2001) Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις. ’ρθρο 9:Ειδική υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)
 4. Νόμος 2242/1994 (ΦΕΚ 162Α/3-10-1994) Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασίας φυσικού δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις
 5. Νόμος 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-4-2002) Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις
 6. Κοινή Υπουργική Απόφαση 25535/3281/2002 (ΦΕΚ 1463Β/20-11-2002) Έκκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας σύμφωνα με την υπ΄αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κλπ (Β΄1022)
 7. Κοινή Υπουργική Απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/5-8-2002) Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α΄91)»
 8. Κοινή Υπουργική Απόφαση 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β/20-3-2003) Διαδικασία προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το ’ΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ν. 1650/1986 (α΄160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 ΤΟΥ ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ ΚΑΙ άλλες διατάξεις» Α΄ 91)
 9. Κοινή Υπουργική Απόφαση 1726/2003 (ΦΕΚ 552Β/8-5-2003) Διαδικασία Προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, καθώς και έγκριση επέμβασης ή παραχώρησης δάσους ή δασικής έκτασης στα πλαίσια της έκδοσης άδειας εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 10. Κοινή Υπουργική Απόφαση 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391Β/29-9-2003) Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002
 11. Κοινή Υπουργική Απόφαση 13727/2003 (ΦΕΚ 1087Β/29-9-2003) Αντικατάσταση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα
 12. Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678Β/25-10-1990) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986.
 13. Εγκύκλιος 17/59862/1687/94 Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β/2-10-90).
 14. Κοινή Υπουργική Απόφαση 82805/2224/93 (ΦΕΚ 699/Β) Καθορισμός μέτρων και όρων για την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης στερεών αποβλήτων.
 15. Κοινή Υπουργική Απόφαση 1661/1994 (ΦΕΚ 786Β/20-10-1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπαρ. 69269/5387 Κοινής Απόφασης Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουρισμού
 16. Προεδρικό διάταγμα 256/1998 (ΦΕΚ 190Α/ 12-8-1998) Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 541/1978 (Α΄116) «Περί κατηγοριών μελετών»
 17. Εγκύκλιος οικ. 122343/19-1-2004 (ΥΠΕΧΩΔΕ) Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα ορισμού, κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002
 18. Εγκύκλιος οικ. 117266/27-5-2003 (ΥΠΕΧΩΔΕ) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου12 παρ. 3 της ΚΥΑ Η.Π 11014/703/Φ/104/ΦΕΚ332/Β/2003 όσον αφορά την υποχρέωση ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών για τις απορρίψεις ρύπανσης (εκπομπών και αποβλήτων) από τις δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 5 της υπαριθμ. Η.Π 15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β 1022)
 19. Εγκύκλιος οικ. 122859/2-2-2004 (ΥΠΕΧΩΔΕ) Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/14.3.03 (ΦΕΚ 332Β/2003)


 20. Εγκύκλιος οικ. 130884/26-2-2004 (ΥΠΕΧΩΔΕ) Διευκρινίσεις σχετικά με τον Πίνακα 9 της ΚΥΑ 15393/2332/02 (Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις)

Δεν υπάρχουν σχόλια: