Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

«Υπέροχες» για κολύμβηση οι ελληνικές θάλασσες σε ποσοστό 99%
Ολοκληρώθηκε και δημοσιοποιήθηκε για το έτος 2015 η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας σε 1508 σημεία (ακτές κολύμβησης) από το σύνολο των 1542 σημείων που παρακολουθήθηκαν.
Σημειώνεται ότι τα υπολειπόμενα 34 σημεία εντάχθηκαν στο δίκτυο παρακολούθησης για πρώτη φορά το έτος 2015 και δεν υπάρχουν ακόμη στατιστικά στοιχεία να καλύψουν τις προϋποθέσεις αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των εν λόγω σημείων σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.
Η αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών (2012-2015), αποτυπώνεται στην Εθνική Έκθεση αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το 2015. Η χώρα μας, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, υπέβαλε έγκαιρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.
Ειδικότερα, τέθηκαν υπό παρακολούθηση 1542 σημεία εκ των οποίων τα 1540 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και τα υπόλοιπα δύο σε εσωτερικά ύδατα (συγκεκριμένα σε λίμνες). Τα 34 νέα σημεία παρακολούθησης δεν αξιολογήθηκαν καθώς δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ.
Βάσει της αξιολόγησης, το 99% περίπου των υδάτων κολύμβησης που αξιολογήθηκαν ταξινομούνται ως ύδατα εξαιρετικής ποιότητας με το σύνολό τους (100%) να είναι κατάλληλα για κολύμβηση, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.
Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 1499 σημεία (99,40%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 9 σημεία (0,60%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας» και κανένα σημείο ως «ανεπαρκούς ποιότητας».
Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2015 είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες http://www.bathingwaterprofiles.gr και http://www.ypeka.gr. Παραθέτουμε πίνακα με τα αποτελέσματα, όπως εμφανίζονται συγκριτικά στις δυο τελευταίες εκθέσεις 2014-2015:
Κατηγορία
Ποιότητα
Πλήθος σημείων 2014
Ποσοστό 2014
Πλήθος σημείων 2015
Ποσοστό 2015
Κατηγορία 1
εξαιρετική
1495
98,48
1499
99,40
Κατηγορία 2
καλή
23
1,52
9
0,60
Κατηγορία 3
επαρκής
0
0
0
0
Κατηγορία 4
ανεπαρκής
0
0
0
0
 
Επίσης για την κολυμβητική περίοδο έτους 2016 βρίσκεται σε εξέλιξη το Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας, το οποίο πραγματοποιείται με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: