Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

Πρόγραμμα παρακολούθησης ρύπανσης από πλοία

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν, εντός του Ιανουαρίου 2014, οι τελικές δοκιμές λειτουργικότητας και επίδοσης ενός πρωτότυπου ολοκληρωμένου συστήματος συνεχούς παρακολούθησης εκπομπών ρύπων και βέλτιστης διαχείρισης των ενεργειακών λειτουργικών παραμέτρων πλοίων.
Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα συλλέγει και επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για διάφορες λειτουργικές παραμέτρους του πλοίου στο οποίο είναι εγκατεστημένο, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την έγκαιρη διαγνωστική βλαβών όσο και για την κατάρτιση σχεδίων πλεύσης λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
Το ολοκληρωμένο σύστημα αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου eGreenship με τη συνεργασία της εταιρείας συμβούλων Avaca Τεχνολογίες Α.Ε. (www.avaca.eu), που ήταν και συντονιστής του έργου, με ερευνητές του Τμήματος Ναυπηγικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας (www.teiath.gr) και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (ΕΠΙΤΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tsi.gr).
Το έργο eGreenShip υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς Πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: